<var id="nnjvj"></var>
<em id="nnjvj"></em>
<output id="nnjvj"><output id="nnjvj"><thead id="nnjvj"></thead></output></output>

江西科苑生物股份有限公司

Jiangxi Keyuan Biopharm Co., Ltd.

H? s? c?ng ty

C?ng ty TNHH sinh h?c d??c ph?m Khoa UY?n Giang Tay n?m ? khu c?ng nghi?p C? S?n huy?n Bành Tr?ch, t?nh Giang Tay. Khu c?ng nghi?p này là khu c?ng nghi?p c?p t?nh ???c chính quy?n nhan dan t?nh Giang Tay phê chu?n xay d?ng. Khu v?c ?y d?a núi nhìn s?ng, v? trí v? cùng l?i th?. T?ng di?n tích c?ng ty 98000 m2, t?ng di?n tích xay d?ng là 32000 m2. C?ng ty kh?ng nh?ng trang b? c? s? s?n xu?t và c? s? v?t ch?t hoàn thi?n, mà còn có m?t trung tam nghiên c?u s?n ph?m m?i, cung c?p h? tr? k? thu?t và ??ng l?c m?nh m? cho s? phát tri?n lành m?nh c?a c?ng ty.
D??i s? ch? ??o chi?n l??c ??i m?i c?ng ngh?, v?i m?c tiêu phát tri?n sinh h?c d??c ph?m, tr?i qua nhi?u n?m n? l?c, c?ng ty ?? phát tri?n c?ng ngh? sinh h?c v?i nhi?u lo?i h?p ch?t kh?ng ??i x?ng l?y enzym làm ch?t xúc tác sinh h?c, trong ?ó các s?n ph?m nh? dòng s?n ph?m axit mandelic chiral, dòng cyanohydrins chiral và ch?t trung gian atorvastatin, ??u là s?n ph?m c?a c?ng ty chúng t?i có l?i th? và s?c c?nh tranh trên ph?m vi toàn c?u.
C?ng ty s? ti?p túc nang cao y th?c ph?c v? khách hàng, ?em l?i cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng giá c? c?nh tranh và s? d?ch v? ch?t l??ng. ??ng th?i, c?m ?n s? ?ng h? to l?n c?a Quy khách! Chúng ta h?y chung tay h?p tác: h?p tác cùng th?ng l?i, cùng xay d?ng m?t t??ng lai t?t ??p.

Trung tam s?n ph?m

■   L-Serine

■   DL- Mandelic acid (mandelic acid, mandelic acid)

■   D- Mandelic acid

■   L- Mandelic acid

■   2-Chloromandelic acid

■   S-(+) -2-Chloromandelic acid

■   R-(-)-2-Chloromandelic acid

■   2- Fluoromandelic acid

■   D-2- Fluoromandelic acid

■   L-2- Fluoromandelic acid

■   4-Chloro mandelic acid

■   D-4-Chloromandelic acid

■   L-4-Chloromandelic acid

■   4-Fluoromandelic acid

■   3-Chloromandelic acid

■   4-Bromo-DL-mandelic acid

■   4- Methylmandelic acid

■   4-Methoxymandelic acid

■   4-Propoxymandelic acid

■   4-Hydroxymandelic acid (monohydrate)

■   4-Hydroxyphenylglycolic acid

■   (R) - (-)-Alpha-methoxyphenylacetic acid

■   α- Cyclohexylmandelic acid

■   D-(-)-O- Acetyl-D-mandelic acid

■   O-Acetyl mandelic axit

■   Mandelic acid hydrazide

■   D- Mandelic acid hydrazide

■   L- Mandelic acid hydrazide

■   Mandelic acid methyl ester

■   Mandelic acid ethyl ester

■    Mandelonitrile (mandelonitrile)

■   R-(+) - Mandelonitrile

■   S-(-) - Mandelonitrile

■   (S) -3 - Phenoxy-mandelonitrile

■   (R) -3 - Phenoxy-mandelonitrile

■   3,5 - Dimethyl-4 - Cyanophenol

■   3,5 - Dimethyl-4 - Hydroxy-bromobenzene (4 - bromo-2, 6 - DPM)

■   (R) - (-)-O- Formylmandeloyl chloride

■   (R)-O- Acetylmandelic acid chloride

■   2 - Methyl -3 - Hydroxybenzoic acid

■   2 - Methyl -3 - Nitro axit

■   2 - Methyl-6 - Methoxy-benzoic acid

■   2 - Methyl -3-Acetoxy-o-toluic acid

■   2 - Methyl -3 - Acetyloxy benzoyl chloride

■   2- Methyl -3-Methylbenzoic acid

■   2 - Methyl -3 - Methoxy benzoyl chloride

■   2-Chloro-6-Methylbenzoic acid

■   S-(-)-α-PEA{S-(-)-α-Methylbenzylamine}

■   R-(+)-α- PEA {R-(+)-α- Methylbenzylamine }

■   2-methyl-3-Nitrophenyl acetic acid

■   2-methyl-3-Nitrobenzoic Acid

■   4-Bromoacetophenones

■   Diphenylacetonitrile

■   Methyl phenylglyoxylate

■   Ethyl benzoylacetate

■   D-mandelic acid benzyl ester

■   2-bromo-6- methyl benzoic acid

■   S-A-methoxy phenyl acetic acid

Tri?n v?ng kinh doanh

liên h? chúng t?i

■   ??a ch?: Khu c?ng nghi?p C? S?n – huy?n Bành Tr?ch
■   M? s? b?u ?i?n:332700
■   ?i?n tho?i:+86-792-5686966
■   Fax:+86-792-5683858
■   Ng??i liên h?: Mr.Chen
■   Di ??ng:+86-15390859338
■   ??a ch? website:www.yorkbookandpaper.com
■   Email:ky1@keyuanchem.com / sales@keyuanchem.com

Copyright(C)2021, Jiangxi Keyuan Biopharm Co., Ltd. All Rights Reserved.
Supported by ChinaChemNet ChemNet Toocle Copyright Notice

春药嗯…啊 摸 湿 内裤 书_春雨直播免费直播观看_春药高潮失禁中文字幕在线_天堂